..:: CEZA MAHKEMELERİ 2013 YILI BİLİRKİŞİ İLANI

      

T.C.
KONYA
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 İ    L    A    N 

         

               Adalet Bakanlığı tarafından  04.12.2004 tarih ve  5271 Sayılı Ceza Muhakemesi  Kanununun  64 ncü maddesine dayanılarak hazırlanan  İl Adli Yargı Adalet  Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre çözümü; uzmanlığı, özel  veya teknik bilgiyi gerektiren hallerde oy ve görüşünü sözlü  ya da yazılı olarak vermesi için  gerçek veya tüzel  kişilerin Konya İl sınırları içerisinde oturan veya mesleki faaliyeti icra eden ve başka bir komisyonun  listesine kayıtlı olmayanlardan yargı çevremiz dahilinde bilirkişilik görevi yapmak üzere  2013 Yılı Bilirkişi  listesi  oluşturulacaktır.

LİSTEYE KAYIT OLABİLMEK  İÇİN :

BAŞVURU ŞARTLARI :

      1-   GERÇEK KİŞİLERİN :
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Başvuru tarihinde  yirmibeş yaşından küçük olmaması,
c) Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıllık mesleki deneyime sahip olması,
d) Affa uğramış yada  ertelenmiş olsalar bile devlete karşı işlenen suçlar ile  basit ve  nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevini kötüye kullanma, hileli iflâs gibi bir suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale alım ve satımlarına fesat karıştırma, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık suçlarından biriyle hükümlü bulunmamak,
e) Disiplin yönünden  meslekten  yada memuriyetten  çıkarılmamış veya  sanat icrasından  geçici olarak yasaklanmamış olması,
f) Komisyonun bağlı bulunduğu il çevresinde oturması veya mesleki faaliyetini icra etmesi,
g) Başka bir komisyon listesine  kayıtlı olmaması,

      2- TÜZEL KİŞİLERİN :
a) Halen  faaliyetine  devam ediyor olması,
b) Listeye kabul edilen  tüzel kişiler adına  incelemeyi yapacak olan  gerçek kişi ve kişilerinde listeye kabul şartlarını taşımaları gerekir.

       BAŞVURU USULÜ                                                    :

Başvuru Yeri : Başvuruların Konya Adliyesi L Blok 3. katta bulunan Konya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı kalemine şahsen yapılabileceği gibi başvuru tarihleri içerisinde kayıtlı olunan oda, çalışılan kurum ve kuruluş aracılığıyla da yapılabilir. (Posta yolu ile yapılan şahsi başvurular kabul edilmeyecektir)

Başvuru Tarihi : Bilirkişilik yapmak amacıyla listeye kaydolmak isteyenlerin başvuruları 15 Ekim 2012 Pazartesi günü başlayıp 31 Ekim 2012 Çarşamba günü mesai bitiminde sona erecektir. Bu tarihten sonra komisyona ulaşan dilekçeler değerlendirmeye alınmaz.
Başvuru dilekçesinde ayrıca Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile vergi kimlik numarasının belirtilmesi ve dilekçelerine adresleri ile telefon numaralarını açıkça yazmaları gerekmektedir.

 

 

       BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENECEK BELGELER :

        Başvuru Formu İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.
       a) Nüfus cüzdanı örneği
        b) Komisyonun bulunduğu il çevresinde oturduğu yada bu ilde mesleki faaliyetlerini yürüttüğüne dair belge, İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.
       c)  Uzmanlık alanına ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin onaylı örneği,
       d)  Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu gösteren belge
       e)  Bir adet vesikalık fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacak)
                                   eklenmesi gerekir.
       Bir önceki yıla ait Bilirkişi Listesinde kayıtlı olanların, başvuru formu ve (b) bendindeki belge ile yeniden müracaat etmeleri gerekmektedir.
Tüzel kişiler tarafından yapılacak müracaatlarda; şirketler için Ticaret Sicil memurluğundan  alınacak ticaret sicil  tasdiknamesi, diğer tüzel kişiler için halen faaliyetine devam ettiğini gösterir ilgili resmi kurumdan alınacak belgenin ibraz edilmesi gerekir.

 

       BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ :
        Talepleri uygun görülenlerin adları, bölüm ve uzmanlık alanları varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri, telefon numaraları yazılarak, uzmanlık alanlarına göre sınıflandırılmak suretiyle oluşturulan listede yemin için hazır bulunması gereken tarihlerde gösterilmek suretiyle en az yedi gün süre ile adliye divanhanesinde ilan edilecektir.

 

           YEMİN :
Listeye kabul edilenler 23 Kasım 2012 Cuma günü saat 14.00’da 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 64 üncü maddesinin beşinci fıkrası uyarınca Konya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından, Konya Adliyesi Konferans Salonunda yemin ettirilecektir. 

        LİSTELERİN İLANI             :
Yemin eden bilirkişilerden oluşan liste, 31 Aralık 2012 tarihine kadar www.konya.adalet.gov.tr adresinde ve Adliye Divanhanesine asılarak ilan edilecek ve bir örneği de Adalet Bakanlığına, İl çevresindeki Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonlarına, mahkemelere de duyurulmak üzere merkez ve bağlı ilçe Cumhuriyet Başsavcılıklarına dağıtımlı olarak gönderilecektir.
İlan olunur. 03/10/2012

 

 Mustafa Serhat ŞEN                              Neyzen ÖZCAN                              Osman EFENDİOĞLU
BAŞKAN                                                   ÜYE                                                            ÜYE

Konya Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2012 Tüm Hakları Saklıdır.
[Son Güncellenme Tarihi - 05.10.2012 ] - Webmaster : Serkan YAYLA
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.