Adalet Bakanlığı
Konya Siber Suçlar Soruşturma Bürosu
Büro Görevlileri
Cumhuriyet Savcısı: 2
Yazı İşleri Müdürü: 1
Zabıt Katibi: 4
Yardımcı Personel: 1
Adliyemize ait;
0332 221 31 00
numaralı santral hattını arayarak soruşturma bürosu kalem personeli ile görüşebilirsiniz.
Cumhuriyet Başsavcılığımız Siber Suçlar Soruşturma Bürosu'na 2014 yılından devredilen dosya sayısı 499 ve 2015 Yılı içresinde toplam kaydedilen soruşturma dosyası sayısı 1.296'dır.

Bunlardan 17'si Ağır Ceza Mahkemeleri'ne
109'u Asliye Ceza Mahkemeleri'ne olmak üzere
toplam 126 soruşturma dosyasına İddianame düzenlenmiştir.

Takipsizlik kararı ile sonuçlandırılan dosya sayısı ise 303 olup,
verilen diğer karar (yetkisizlik, görevsizlik vb.) sayısı ise 412'dir.
2016 yılına devreden dosya sayısı 412'dir.

Bu büro tarafından;

• Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak girilmesi ve orada kalmaya devam edilmesi, bu fiillerin bedeli karşılığı yararlanılabilen sistemler hakkında işlenmesi eylemleri (TCK 243/1,2),
• Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak girilmesi ve orada kalmaya devam edilmesi nedeniyle sistemin içerdiği verilerin yok edilmesi veya değiştirilmesi eylemleri (TCK 243/3),
• Bir bilişim sisteminin işleyişini engelleme, bozma, verileri bozma, yok etme, değiştirme veya erişilmez kılma, sisteme veri yerleştirme, var olan verileri başka bir yere gönderme, bu fiillerin işlenmesi sûretiyle kendisinin veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlama eylemleri (TCK244),
• Başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan banka veya kredi kartı üretme, satım, devretme, satın alma veya kabul etme eylemleri (TCK 245/2),
• Sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan bir banka veya kredi kartını kullanmak sûretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlama eylemleri (TCK 245/3),
• Üye iş yerlerinin, kartın kullanımı sonucunda kart ve kart hamili île ilgili edindikleri bilgileri, kanunla yetkili kılınan kişi, kurum ve kuruluşlar hariç olmak üzen kart hamilinin yazılı rızasını almadan başkasına açıklaması, saklaması ve kopyalaması eylemleri ile üye iş yerinin kart bilgilerini üye iş yeri anlaşması yaptığı kuruluş dışındaki şahıs veya kuruluşlarla paylaşması, satması, satın alması ve takas etmesi eylemleri (BKK 2339),
• Elektronik imza oluşturma amacı ile ilgili kişinin rızası dışında; imza oluşturma verisi veya imza oluşturma aracı elde etme, verme, kopyalama ve bu araçları yeniden oluşturma ile izinsiz elde edilen imza oluşturma araçlarını kullanarak izinsiz elektronik imza oluşturma eylemleri (EİK 16),
• Tamamen veya kısmen sahte elektronik sertifika oluşturmak veya geçerli olarak oluşturulan elektronik sertifikalan taklit veya tahrif etme ile bu elektronik sertifikaları bilerek kullanma eylemleri (EİK 17),
• Hırsızlık suçunu, bilişim sistemlerini kullanmak sûretiyle işleme eylemleri (TCK 142/2-e),
• Örgütlü olarak, sanal dünya üzerinden, kredi kartı veya para yerine geçen elektronik ödeme sistemleri ile kumar oynatma veya oynanmasına imkan sağlama eylemleri (TCK 228),
• “Çocuğun cinsel yönden istismar edilmesi” sûretiyle (TCK 103/1), elde edilen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünlerin bilişim sistemlerinin kullanılması sûretiyle; depolanması, bulundurulması, ülkeye sokulması, satışa veya kiraya arz edilmesi, satılması veya bedelsiz olarak verilmesi, nakledilmesi, dağıtılması ile başkalarına kullanımına sunulması eylemleri (TCK 226/3),
• Bilişim sistemlerini kullanmak sûretiyle; kişiler veya (TCK 124/1), kamu kurumları arasındaki haberleşmeyi (TCK 124/2) ve her türlü basın ve yayın organının yayımını hukuka aykırı olarak engelleme (TCK 124/3) eylemleri,
• Bilişim sistemlerini aracı kılarak, sistemin bütününe veya bir kısmına hukuka aykırı olarak girilmesi sûretiyle; kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini ihlal etme ve içeriği kaydetme (TCK 132/1), kişiler arasındaki haberleşme içeriklerim hukuka aykırı olarak ifşa etme (TCK 132/2), kendisiyle yapılan haberleşmelerin içeriğini diğer tarafın rızası olmaksızın alenen ifşa etme (TCK 132/3) eylemleri,
• Bilişim sistemlerini aracı kılarak, sistemin bütününe veya bir kısmına hukuka aykırı olarak girilmesi sûretiyle; kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları, taraflardan herhangi birinin rızası olmaksızın dinleme veya kaydetme (TCK 133/1). katıldığı aleni olmayan bir söyleşiyi diğer konuşanların rızası olmadan kayda alma (TCK 133/2), bu fiillerden biri işlenerek ekle edildiği bilinen bilgilerden yarar sağlama veya bunları başkalarına verme veya diğer kişilerin bilgi edinmelerini temin etme (TCK 133/3) eylemleri,
• Bilişim sistemlerini aracı kılarak, sistemin bütününe veya bir kısmına hukuka aykırı olarak girilmesi sûretiyle; kişilerin özel hayatın gizliliğini ihlal etme, gizliliği görüntü veya seslerin kayda alınması sûretiyle ihlal etme (TCK 134/1), kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri ifşa etme (TCK134/2) eylemleri,
• Bilişim sistemlerini kullanmak sûretiyle; hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetme (TCK 135/1), kişilerin siyasi, felsefi veya dini görüşlerine, aidi kökenlerine, hukuka aykırı olarak ahlaki eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına İlişkin bilgileri kişisel veri olarak kaydetme eylemleri (TCK 135/2),
• Bilişim sistemlerim kullanmak sûretiyle; kişisel verileri, hukuka aylan olarak bir başkasına verme, yayma veya ele geçirme eylemleri (TCK 136),
• Bilişim sistemlerini kullanmak sûretiyle sıfat veya görevi, meslek veya sanatı gereği vakıf olduğu ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgeleri, fenni keşif ve buluşları veya sınai uygulamaya ilişkin bilgileri, yetkisiz kişilere verme veya ifşa etme, bu bilgi veya belgeleri, hukuka aykırı yolla elde etme eylemleri (TCK 239/1,2),
• Bilişim sistemlerini kullanmak sûretiyle; devletin güvenliğine veya iç veya dış siyasal yararlarına ilişkin belge veya vesikaları kısmen veya tamamen yok etme, tahrip etme veya bunlar üzerinde sahtecilik yapma veya geçici de olsa, bunları tahsis olundukları yerden başka bir yerde kullanma, hileyle alma veya çalma eylemleri (TCK 326/1),
• Bilişim sistemlerini kullanmak sûretiyle; Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararlan bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri temin etme eylemleri (TCK 327),
• Bilişim sistemlerini kullanmak sûretiyle; Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararlan bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklama eylemleri (TCK 329),
• Bilişim sistemlerini kullanmak sûretiyle; Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararlan bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askerî casusluk maksadıyla açıklama eylemleri (TCK 330),
• Bilişim sistemlerim kollanmak sûretiyle; Görevi dolayısıyla öğrendiği ve Devletin güvenliğinin gizli kalmasını gerektirdiği fenni keşif veya yeni buluşları veya sınai yenilikleri kendisinin veya başkasının yararına kullanma veya kullanılmasını sağlama eylemleri (TCK 333),
• Bilişim sistemlerini kullanmak sûretiyle; Yetkili makamların kanun ve düzenleyici işlemlere göre açıklanmasını yasakladığı ve niteliği bakımından gizli kalması gereken bilgileri temin etme eylemleri (TCK 334),
• Bilişim sistemlerini kullanmak sûretiyle; Yetkili makamların kamın ve düzenleyici işlemlere göre açıklanmasını yasakladığı ve niteliği bakanından gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askerî casusluk maksadıyla temin etme eylemleri (TCK 335),
• Bilişim sistemlerini kullanmak sûretiyle; Yetkili makamların kanun ve düzenleyici işlemlere göre açıklanmasını yasakladığı ve niteliği bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama eylemleri (TCK 336),
• Bilişim sistemlerini kullanmak sûretiyle; Yetkili makamların kanun ve düzenleyici işlemlere göre açıklanmasını yasakladığı ve niteliği bakımından gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklama eylemleri (TC 337),
ile ilgili soruşturmalar yürütülür ve sonuçlandırılır. • Hırsızlık suçlarında, çalınan eşyaların arasında kredi kartının bulunması ve kullanılması durumunda soruşturma evrakı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosuna gönderilmeyip, Genel Soruşturma Bürosunca neticelendirilir.
• Mesai saatleri içinde, evveliyatta kaydı bulunmayan soruşturmalara ait her türlü arama, el koyma, gözetim ve diğer taleplerin değerlendirilmesi için büro içinde muhatap savcı uygulaması yapılır.
• İnternet yolu ile işlenen suçlar aynı zamanda yazılı basın, yazılı basın organlarına ait logoları taşıyan web siteleri ile internet gazeteciliği yapan web sitelerinde yada radyo- televizyon yoluyla işlendiği takdirde, soruşturmanın tamamı bu büro tarafından yürütülür. Bu büronun görevine giren suçlarla ilgili arama ve toplatma talepleri değerlendirilerek gereği yapılır.
KONYA HAKKINDA
KONYA HAKİMEVİ
SİTEMİZİ
 

Konya Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. © 2016 Tüm Hakları Saklıdır.