Adalet Bakanlığı
Konya Müracaat ve İlk Kayıt Bürosu
Büro Görevlileri
Cumhuriyet Savcısı: 3
Yazı İşleri Müdürü: 1
Zabıt Katibi: 11
Yardımcı Personel: 2
Adliyemize ait;
0332 221 31 00
numaralı santral hattını arayarak soruşturma bürosu kalem personeli ile görüşebilirsiniz.

Bu büro tarafından;

Büroda görev yapan Cumhuriyet savcıları, mesai gün ve saatlerinde kendilerine tevdi edilen işleri yürütürler.
Mesai gün ve saatleri dışında bu büronun tüm görevleri nöbetçi Cumhuriyet savcısı tarafından yerine getirilir.
• Cumhuriyet Başsavcılığımıza yapılan bütün suç ihbarları, şikâyetler ve müracaatlar kabul edilir. Gerekli ivedi soruşturma işlemlerini yürütülür, kolluktan mevcutlu olarak getirilen evrak şekillendirilir, ikmalen gelen evrak incelenir, eksik var ise giderilerek kayda alınır.
Bu cümleden olarak;
   a. İfadesi alınan şahısların kimlik, adres ve diğer iletişim bilgilerinin açıkça sorulmaksızın evrakın havale edilmesi,
   b. Kolluk aşamasında şüpheli, mağdur veya tanığın ismen zikredilmesine rağmen ifadesinin alınması konusunda hiçbir işlem yapılmaksızın gönderilmesi halinde soruşturma defterine kaydedilmesi,
   c. Suçun aydınlatılması açısından gerektiği halde varsa suç mahallindeki kamera kayıtlarının temini için araştırma yapılmaması,
   d. Sahtecilik suçlarında, ilgililerin incelemeye yeter miktarda yazı, rakam ve imza örneklerinin alınmaması,
   e. Mağdurlara ilişkin yaralanma veya cinsel saldırı ile ilgili raporlarının hiç alınmaması,
   f. Suç delili kapsamında mobil telefon mesaj içeriklerinin tutanak ile tespit edilmemesi,
   g. Hakaret, tehdit ve cinsel taciz gibi suçlarda, suçun konusunu teşkil ettiği belirtilen sözlerin, beyanlarda açıkça yazılmaması,
   h. Trafik kazalarında kaza tespit tutanağı veya olay yeri inceleme tutanağının bulunmaması,
   i. Hırsızlık suçlarında, olay yeri krokisi, görgü tespit tutanağı ve kıymet takdiri tutanağının bulunmaması,
   j. Atılı suçun niteliğine göre şikayet ve uzlaşma hususlarının açıkça sorulmaması,
hallerinde, soruşturma evrakında var olduğu kabul edilen noksanlığın giderilmesi sağlanır, aksine uygulama halinde evrakın muktezaya bağlanması hususu da dahil olmak üzere gereği ilgili Cumhuriyet başsavcı vekili tarafından takdir edilir.
• Müşteki ve ihbar edenlerin dilekçeleri iki suret olarak alınır, ancak tek suret olarak yapılan başvurularda ikinci sureti Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çoğaltılır. Kayıt sırasında tarafların öncelikle Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, güncel ev ve iş adresi, varsa telefon numarası, elektronik posta adresi ile kendine ulaşılamadığı takdirde kendisine ulaşılmasına yardımcı olabilecek bir kişinin telefon numarası ile şüphelilere isnat olunan suç, suç tarihi ve suç eşyası bilgilerinin eksiksiz şekilde veritabanına aktarılmasına özen gösterilir.
• Müracaat edenin daha sonra yeniden çağrılmasına sebebiyet ver¬memek için ceza muhakemesi işlemleri eksiksiz olarak yapılır.
Bu kapsamda ilgilinin;
   - İfadesi alınarak şikayet ve delilleri açıklattırılır,
   - Tanıkların açık kimlikleri ve adresleri yazdırılır,
   - Delil niteliğindeki belgeleri alınıp evrakına eklenir, kıymetli evrak ise usulüne uygun olarak emanete alınıp makbuzu evrakına eklenir,
   - Gerektiğinde bilirkişi incelemesine esas olmak üzere parmak izi, yazı, rakam ve imza örnekleri tespit edilir,
   - Alkol ve yaralanma gibi hususlarda rapor düzenlenmesi için Adli Tabipliğe sevk işlemleri yapılır,
   - Soruşturmanın niteliğine göre takdir edilen bütün ceza muhakemesi işlemlerine başvurulur.
• Soruşturmanın taraflarının, kollukta ya da Cumhuriyet Başsavcılığına müracaatları sırasında uzlaşmak istediklerini belirtmeleri halinde, soruşturma evrakı kanunî gereğine başvurulmak üzere Uzlaşma Bürosuna gönderilir.
• Yetkisizlik ve görevsizlik kararları ekinde gönderilen evrak ile posta kanalı ile gelen veya kurumlarca teslim edilen evrak Cumhuriyet Savcısının adı-soyadı ve sicil numarasını içeren isim kullanılarak tarih, gerektiğinde saat belirtmek ve imza atılmak sûretiyle havalesi üzerine kaydedilir.
• Cumhuriyet savcısı tarafından bizzat incelenerek, olaya ilişkin suç, suça ait kanun maddeleri belirtilen ve ait olduğu büro da işaret edilen soruşturma evrakı UYAP Bilişim Sistemi ortamında sisteme kayıt edilir.
• Görevlerinden dolayı veya görevleri sırasında suç işledikleri yönündeki iddialarla ilgili olarak hakimler ve Cumhuriyet savcıları ile kanun tarafından kendilerine verilen veya kanun dairesinde kendilerinden istenen adliye ile ilgili görev veya işlerde kötüye kullanma veya ihmalleri görülen en üst dereceli kolluk amirleri hakkında, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanı’nın olur’u, avukatlık veya Türkiye Barolar Birliği ya da baroların organlarındaki görevlerinden doğan veya görev sırasında işledikleri iddia edilen suçlardan dolayı avukatlar hakkında Adalet Bakanlığı’nın izninden önce, evrak soruşturma defterine kaydedilmez, işlemler Bakanlık Muhabere kayıtları üzerinden yürütülür; olur ve izin süreci tamamlandıktan sonra evrakın soruşturma defterine kaydı yapılır.
• Kabul edilerek soruşturma numarası alınan evrak UYAP Bilişim Sisteminde ait olduğu büroya tevzi edildikten sonra dosyalanır, Cumhuriyet Başsavcısı/Görevli Cumhuriyet Başsavcı Vekili tarafından tevzisi yapılan evrakın görevli Cumhuriyet Savcılarına teslimi sağlanır.
• Çalışma gün ve saatlerinde Müracaat ve İlk Kayıt Bürosunda görevli Cumhuriyet savcıları dışında hiçbir Cumhuriyet savcısı zorunlu haller haricinde kolluğa dilekçe havale etmez.
• Yabancı uyruklu şüphelilerin, pasaport fotokopileri, fotoğrafları ve parmak izleri alınıp evrakına eklenir, yabancıların yakalanması, gözaltına alınması ya da tutuklanması hallerinde Adalet Bakanlığı Uluslararası Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün 16/11/2011 gün ve 70/1 nolu genelgeleri uyarınca işlem yapılır. Ayrıca durum UYAP Bilişim Sistemi üzerinden Adalet Bakanlığı’na iletilmek üzere Cumhuriyet Başsavcılığımıza bildirilir.
• Kamuoyunu yakından ilgilendiren ya da kamuoyunun ayrı bir dikkatle izlediği suçlarla, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığı, Adalet Bakanlığı veya basın ve yayın organları tarafından izlenen olaylar hakkında Cumhuriyet Başsavcısına iletilmek üzere ilgili Cumhuriyet Başsavcı Vekili öncelikle bilgilendirilir.
• Büroda yapılan işlemlerde; zorunlu müdafi atanması, uzlaşma müessesesi, suçun idari yaptırım kararına bağlı niteliği ve kolluktan gelen evrakın eksiksiz olmasına dikkat edilir. Soruşturma evrakı kayıtsız olarak kolluğa gönderilmez. İşin gereği ve acele durumlarda dilekçe ve evrak fotokopisi çekilip bir örneği Cumhuriyet Başsavcılığında bırakıldıktan sonra, soruşturma kapsamında yapılması istenilen hususlar tek tek ve numa¬ralandırılmak sûretiyle verilen talimatların yazıldığı bir müzekkere ekinde ilgili birime, talebi halinde şikâyetçi ile gönderilebilir, ancak daha sonra yazı örneği ve ekleri resmi yoldan ilgili birime ulaştırılır.
• Mesai gün ve saatleri içinde, özel soruşturma bürolarının görevleri dışında kalan konularla ilgili olarak; arama, el koyma, zoralım ve diğer usulü işlemler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına intikal eden talepler incelenerek, lüzumlu kararların alınması ve süratle yerine getirilmesi sağlanır.
• 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 74’üncü maddesi gereğince, gözlem altına alınmasına karar verilip, mevcutlu olarak gönderilen kişilerin, kararda bahsi geçen kurumlara sevki ile kararların yerine getirilmesi temin edilir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 32’nci ve 57’nci maddeleri gereği tedavi ve muhafaza altına alınmasına karar verilen şahıslar da kararda gösterilen kurumlara gönderilir ve kararın infazı sağlanır; gerekiyorsa takibi yapılır, ödeme ve avans işlemleri de bu büro tarafından yerine getirilir.
• Bahsi geçen konuda mahkemelerden intikal eden evrak Muhabere Bürosu, başka yer Cumhuriyet başsavcılıklarından gönderilen istekler ise Talimat Bürosunca karşılanır.
• İlgili birimlerden şüpheli, tanık ve diğer kişilerle birlikte getirilen soruşturma evrakı dikkatlice incelenir, eksiklik varsa tamamlattırılır. Kollukta susma hakkını kullanan şüphelilerin savunma ve delilleri tespit olunur. Serbest bırakma işlemleri ile tutuklama veya adlî kontrol kararları aldırılması gereken durumlarda Sulh Ceza Hâkimliğine sevk işlemleri yerine getirilir, talebin reddine ilişkin kararlara gerektiğinde itiraz edilir, tutuklanan şüphelilerin ceza infaz kurumuna sevki ile Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 95-107’nci maddeleri gereğince yakalama, gözaltına alınma, gözaltı süresinin uzatılması ve tutuklama halinin yakınlarına bildirilmesi ile diğer hususların yerine getirilmesi sağlanır.
• Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 91’inci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, gözaltı sürelerinin uzatılması talepleri değerlendirilir ve gerekli işlemler yapılır.
• Taksirle yaralanma ile sonuçlanan kazaya karışan motorlu araçların, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 85/2 madde ve fıkrası uyarınca trafik kaydına tedbir konulması işlemi, UYAP Bilişim Sistemi üzerinden derhal yerine getirilir.
• Günlük olarak nöbetçi Cumhuriyet savcıları ve özel bürolar tarafından yapılan işlemler rapor halinde düzenlenerek ilgili Cumhuriyet Başsavcı vekillerine sunulur ve mahsus dosyasında muhafaza edilir.
• Müracaat ve İlk Kayıt Bürosunun ayrıntılı çalışma usul ve esasları, gerektiğinde Cumhuriyet Başsavcılığı Makamı tarafından çıkartılacak İç Genelge hükümlerine göre yürütülür.
KONYA HAKKINDA
KONYA HAKİMEVİ
SİTEMİZİ
 

Konya Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. © 2016 Tüm Hakları Saklıdır.